บริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม่

บริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม่

บริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม่ “พร้อมเพย์ – PromptPay”


นางทองอุไร ลิ้มปิติ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลงข่าวบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม่ “พร้อมเพย์ – PromptPay” ซึ่งเป็นบริการที่ภาคธนาคารร่วมมือกันพัฒนาขึ้น เพื่อสนับสนุนโครงการระบบการชาระเงินแบบ Any ID ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ การชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติของรัฐบาล

พร้อมเพย์เป็นบริการที่จะช่วยให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถโอนเงินได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่และ/หรือเลขประจาตัวประชาชนแทนการระบุเลขที่บัญชีเงินฝากของผู้รับเงิน ทั้งนี้ในระยะแรกจะเปิดให้บริการโอนเงินระหว่างบุคคลทั่วไปก่อนและสาหรับนิติบุคคลจะเปิดให้บริการในช่วงต่อไป และในอนาคตหน่วยงานภาครัฐจะสามารถโอนเงินสวัสดิการ เงินช่วยเหลือ และเงินคืนภาษีให้กับประชาชนผ่านบริการพร้อมเพย์ด้วย

หากสนใจใช้บริการพร้อมเพย์ ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนเพื่อผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือเลขประจาตัวประชาชนที่ต้องการ โดยเลือกบัญชีเงินฝากธนาคารที่ต้องการใช้เป็นบัญชี ในการรับเงิน และแจ้งลงทะเบียนกับธนาคารผ่านช่องทางที่ธนาคารแต่ละแห่งเตรียมไว้ให้บริการ เช่น เอทีเอ็ม, Internet Banking, Mobile Banking หรือที่สาขาธนาคาร และจัดเตรียมเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามที่ธนาคารกาหนด เช่น สมุดบัญชีหรือเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร บัตรประจาตัวประชาชน โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ต้องการลงทะเบียน

หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเลขประจาตัวประชาชนหนึ่งหมายเลขจะสามารถใช้ผูกหรือจับคู่กับบัญชีเงินฝากปลายทางได้หนึ่งบัญชี และประชาชนสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการผูกบัญชีได้ตลอดเวลา โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ธนาคารแต่ละแห่งกาหนด ทั้งนี้ ธปท. ยึดหลักในการให้บริการของธนาคารโดยคานึงถึงสิทธิของประชาชนที่จะได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน สามารถเปลี่ยนแปลงยกเลิกการผูกบัญชีได้ง่าย และสามารถเลือกใช้บริการได้อย่างอิสระ

ระบบกลางของบริการพร้อมเพย์จะพร้อมให้บริการลงทะเบียนสาหรับทุกธนาคารได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป อย่างไรก็ดี ธนาคารที่มีความพร้อมสามารถเปิดให้ลงทะเบียนก่อนกาหนดได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

บริการพร้อมเพย์ถือเป็นก้าวสาคัญในการพัฒนาบริการชาระเงินของประเทศ ซึ่งจะช่วยลดการใช้เงินสด เพิ่มความรวดเร็ว ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบรายการย้อนหลังได้ และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนมาใช้ e-Payment ในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น เพื่อลดต้นทุนของระบบการชาระเงินโดยรวมและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ


ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายนโยบายระบบการชาระเงิน

โทรศัพท์: 0-2283-6548

E-mail: prnationalepayment@bot.or.thDate: June 2016

Category: ภาคธนาคาร

Place: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ข่าวน่าสนใจอื่น

...
ภาคธนาคาร:

กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย

...
ภาคธนาคาร:

บริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม่ “พร้อมเพย์ –