แนวคำถามคำตอบโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต

คำถาม

คำตอบ

1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ประกอบด้วยผู้ใดบ้าง

ประชาชน บุคคลธรรมดาที่ใช้บัตรเดบิตที่ออกโดยสถาบันการเงินใน ไทย เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการในประเทศไทยหรือบุคคลธรรมดาที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบเพื่อการเกษตร (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) ผ่านอุปกรณ์รับ ชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 

ทั้งนี้ รายการการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อชำระค่าสินค้าที่มีสิทธิ์ลุ้นโชคมีเงื่อนไขดังนี้

1) การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการให้สิทธิ์บุคคลธรรมดาที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่การจับรางวัลเดือนธันวาคม 2560 (ข้อมูลการใช้จ่ายเดือนพฤศจิกายน 2560) เป็นต้นไป

2) ให้สิทธิ์ลุ้นโชคบัตรทั้งในส่วนของการใช้จ่ายจากเงินสวัสดิการที่ได้รับจากรัฐบาล และ
การใช้จ่ายจากเงินที่ผู้มีรายได้น้อยเติมในบัตรสวัสดิการ (e-Money)

  3) ให้สิทธิ์ลุ้นโชคได้เฉพาะรายการการใช้บัตรสวัสดิการเพื่อซื้อสินค้า หรือวัตถุดิบเพื่อการเกษตร ณ ร้านค้าที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยที่ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพื่อการเดินทาง (ไม่รวมค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า รถ บขส. หรือรถไฟ โดยใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)


ร้านค้า ร้านค้าที่ติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ปรับปรุงเครื่อง โดยใช้บริการกับผู้มีสิทธิ์วางเครื่องที่ได้รับการคัดเลือก จากภาครัฐ และรับชำระค่าสินค้าและบริการจากบัตรเดบิตที่ออกในประเทศไทย หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีคุณสมบัติดังนี้
(1) ร้านค้าที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 และต้องมีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท (ใช้ข้อมูลจากงบการเงินปี2558 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า) หรือ
(2) ร้านค้าที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป หรือ
(3) ร้านค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาทั้งที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือไม่จด VAT


ทั้งนี้ไม่รวม (1) หน่วยงานภาครัฐ และ (2) รัฐวิสาหกิจ

ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการให้สิทธิ์ร้านค้าที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่การจับรางวัลเดือนธันวาคม 2560 (ข้อมูลการใช้จ่ายเดือนพฤศจิกายน 2560) เป็นต้นไป

2. ผู้มีสิทธิ์ให้บริการวางอุปกรณ์รับชำระเงินทาง อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกจากภาครัฐ มี ธนาคารใดบ้าง

ผู้มีสิทธิ์ให้บริการวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับ การคัดเลือกจากภาครัฐ คือ

- กลุ่ม TAPS ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

- กลุ่มกิจการค้าร่วมโครงการอีเพเม้นท์ประกอบด้วย ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

3. โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตมีระยะเวลา ดำเนินโครงการนานเท่าใด

โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต เริ่มแจกโชคสำหรับการใช้ จ่ายผ่านบัตรเดบิต ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 ถึง เมษายน 2561 โดยจะประกาศรางวัลในวันที่ 16 ของเดือนถัดไป

4. ผู้ใช้บัตรจะได้รับสิทธิ์ลุ้นโชคจากการชำระเงินทุกครั้งใช่หรือไม่ หรือมีเงื่อนไขใดเพิ่มเติม

ใช้บัตรจะได้รับสิทธิ์ทุก ๆ ครั้งที่มีการทำรายการด้วยบัตรเดบิตที่ออกโดยสถาบันการเงินในไทย (รูด 1 ครั้ง ได้ 1 สิทธิ์) เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการในประเทศไทยผ่าน

  • เครื่องรับบัตรทุกประเภท เช่น เครื่องรับบัตรทั่วไป, เครื่องรับบัตรแบบเคลื่อนที่ (Mobile-EDC), เครื่องรับบัตรผ่านโทรศัพท์มือถือ (MPOS หรือ Dongle) ไม่รวมธุรกรรม e-Commerce และการโอนเงิน

5. ร้านค้าที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิ์ลุ้นโชค จากการรับชำระเงินทุกครั้งใช่หรือไม่ หรือมีเงื่อนไขใด เพิ่มเติม

ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิ์ทุก ๆ ครั้งที่มีการทำรายการ ด้วยบัตรเดบิตที่ออกโดยสถาบันการเงินในไทย หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านเครื่องรับบัตรที่ ให้บริการโดยผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกจากภาครัฐ โดยมีเงื่อนไข เพิ่มเติม ดังนี้

1. เป็นรายการที่ผ่านการกด settlement จึงจะมีสิทธิ์ร่วมโครงการ เพื่อป้องกันกรณีรายการ reverse และรายการ void

2. แม้ว่าร้านค้าจะไม่ได้กด settlement แต่หากเป็นรายการที่เสร็จ สิ้นสมบูรณ์แล้ว และเกิดขึ้นภายในช่วงเวลาการส่งข้อมูลที่กำหนด จะถือว่ามีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแจกโชคโดยอัตโนมัติ

6. เหตุใดจึงไม่รวมการทำธุรกรรมใช้จ่ายด้วยบัตรเดบิต ผ่าน e-Commerce เป็นรายการที่มีสิทธิ์ร่วม โครงการ

การทำธุรกรรมผ่าน e-Commerce ไม่รวมอยู่ในโครงการ เนื่องจาก โครงการแจกโชคต้องการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจาก การชำระเงินด้วยเงินสดเป็นบัตร และส่งเสริมให้ร้านค้าติดตั้ง เครื่องรับบัตรมากขึ้น เพื่อลดการใช้เงินสดในชีวิตประจำวัน จึงไม่ได้ รวมรายการใช้จ่ายผ่าน e-Commerce ซึ่งเป็น e-Payment อยู่แล้ว ในโครงการนี้

7. รางวัลสำหรับผู้ใช้บัตรและร้านค้าเป็นเท่าไหร่

รางวัลสำหรับผู้ใช้บัตรต่อเดือน

รางวัลสำหรับผู้ใช้บัตรต่อเดือน

8. มีการกำหนด(limit) จำนวนเงินขั้นต่ำในการรูด หรือ จำนวนครั้งของรายการที่จะถูกนำมาจับรางวัล หรือไม

รายการใช้บัตรเดบิตตามช่องทางที่กำหนดทุกรายการมีสิทธิ์ได้รับการ จับรางวัล คณะกรรมการไม่ได้กำหนด จำนวนเงินการใช้จ่ายขั้นต่ำ เนื่องจากโครงการขยายการใช้บัตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชน สามารถใช้จ่ายด้วยบัตรเดบิตได้แม้ในการซื้อสินค้าที่ไม่ได้มีราคาสูง

ทั้งนี้ร้านค้าบางแห่งอาจกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการซื้อสินค้า ซึ่ง ธนาคารที่ให้บริการรับบัตรควรทำความเข้าใจกับร้านค้า ถึง ค่าธรรมเนียมการรับบัตรเดบิตที่ถูกลง และจูงใจให้มีการรับบัตร สำหรับการซื้อสินค้าราคาไม่สูง

9. หากประชาชนผู้ถือบัตรเดบิตหรือร้านค้าต้องการ ร่วมโครงการแจกโชคจะต้องดำเนินการอย่างไร

ประชาชนที่นำบัตรเดบิตที่ออกในประเทศไปใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ คณะกรรมการกำหนด จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแจกโชคโดย อัตโนมัติเว้นแต่ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ร่วมโครงการกับธนาคารที่ใช้ บริการ

ร้านค้าที่ใช้บริการรับบัตรเดบิต จากผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือก จากภาครัฐ ทั้งที่ติดตั้งเครื่องรับบัตรใหม่หรือใช้บริการเครื่องรับบัตร อยู่แล้ว และได้ปรับปรุงเงื่อนไขในการใช้บริการให้สอดคล้องกับ เงื่อนไขภายใต้โครงการขยายการใช้บัตร จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วม โครงการแจกโชคโดยอัตโนมัติเว้นแต่ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ร่วม โครงการกับธนาคารที่ใช้บริการ

10. หากประชาชนหรือร้านค้าไม่ประสงค์เข้าร่วม โครงการแจกโชคฯ จะทำอย่างไร

หากประชาชนหรือร้านค้าไม่ประสงค์จะร่วมโครงการ สามารถติดต่อ ธนาคารที่ใช้บริการบัตรเดบิตหรือติดตั้งเครื่องรับบัตรอยู่ เพื่อทำ การตัดรายชื่อออกจากผู้มีสิทธิ์รับโชค ทั้งในช่วงก่อนเริ่มโครงการ และตลอดระยะเวลาของโครงการ

โดยการเอาชื่อออกจากรายการของผู้มีสิทธิ์รับโชค จะมีผลในการ จับรางวัลของเดือนถัดไป หากได้รับแจ้งก่อนวันสิ้นเดือน

ทั้งนี้หากมีการใช้บริการบัตรเดบิตของหลายธนาคาร และไม่ต้องการ เข้าร่วมโครงการกับทุกบัตรที่ใช้จ่าย หรือทุกธนาคารที่ให้บริการรับ บัตร จะต้องแจ้งให้ครบทุกธนาคาร

11. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการแจกโชคจากการใช้บัตร เดบิตมีสิทธิ์เข้าร่วมรับโชคจากโครงการหรือไม่

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตซึ่งไม่มีสิทธิ์ เข้าร่วมรับโชคจากโครงการฯ ประกอบด้วย พนักงาน NITMX พนักงานธนาคารที่เกี่ยวข้อง พนักงานบริษัทที่พัฒนาระบบในการจับ รางวัล คณะกรรมการตรวจสอบด้าน IT คณะกรรมการจับรางวัล คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผน ยุทธศาสตร์National e-Payment คณะอนุกรรมการฯ ทุกคณะ ทั้ง ผู้แทนหลักและผู้แทนสำรองในแต่ละคณะกรรมการหรือ คณะอนุกรรมการ

12. การประกาศรายชื่อผู้ใช้บัตรหรือร้านค้าที่ได้รับ รางวัลจะประกาศเมื่อไหร่และผ่านช่องทางใด

คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวันที่ 16 ของ เดือน โดยจะระบุชื่อ-นามสกุล ผู้ได้รับรางวัล พร้อมชื่อธนาคารที่ผู้ ได้รับรางวัลใช้บริการ ผ่านเว็บไซต์www.epayment.go.th รวมถึงเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ และจะนำส่งข้อมูลให้แต่ละธนาคาร เพื่อใช้ในการติดต่อผู้ได้รับรางวัลด้วย

ทั้งนี้หากประชาชนหรือร้านค้าพบว่าตนเป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล สามารถติดต่อธนาคารที่ใช้บริการได้ทันท

13. หลังจากการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล หาก ประชาชนผู้ใช้บัตรหรือร้านค้าไม่ประสงค์จะรับ รางวัล และต้องการเอาชื่อออกจากประกาศได้ หรือไม่

หลังคณะกรรมการประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลแล้ว ผู้มีสิทธิ์ได้รับ รางวัลสามารถปฏิเสธการรับรางวัลได้โดยธนาคารจะไม่นำส่งข้อมูล ให้สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเพื่อโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีท่าน ทั้งนี้จะไม่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อดังกล่าวใน ภายหลัง อย่างไรก็ดีภาครัฐจะรักษาสิทธิ์การรับเงินรางวัลไว้ให้เป็น ระยะเวลา 3 เดือน

ทั้งนี้หากไม่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการในอนาคต สามารถติดต่อ ธนาคารเพื่อทำการตัดรายชื่อออกจากผู้มีสิทธิ์รับโชคได้

14. การติดต่อผู้ได้รับรางวัลภายใน 7 วัน (วันปฏิทิน) ธนาคารจะติดต่อผู้ได้รับรางวัลที่ใช้บัตรเดบิต ธนาคารตนอย่างไร

การติดต่อผู้ได้รับรางวัล รวมทั้ง การตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้ได้รับรางวัลนั้น ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละธนาคาร

15. ประชาชนผู้ใช้บัตรเดบิตและร้านค้าจำเป็นต้องเก็บ หลักฐานที่ใช้จ่ายผ่านบัตร เช่น สลิปบัตรเดบิต (Sales Slip) เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันในกรณีที่ได้รับ รางวัลหรือไม

ผู้ใช้บัตรและร้านค้าไม่จำเป็นต้องใช้สลิปบัตรเดบิตเป็นหลักฐานใน การยืนยันในกรณีที่ได้รับรางวัล ทั้งนี้ผู้ใช้บัตรและร้านค้าควรเก็บสลิปบัตรเดบิตเพื่อใช้ตรวจสอบยอด การใช้จ่าย/รายรับของตน

16. กระบวนการในการโอนเงินให้ผู้ได้รับรางวัลเป็น อย่างไร

หลังประกาศรายชื่อผู้โชคดีธนาคารจะติดต่อผู้ใช้บัตรเดบิตเพื่อขอ คำยืนยันว่าต้องการรับรางวัลโดยธนาคารจะขอข้อมูลประกอบการ โอนเงิน ได้แก่ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน / เลขที่หนังสือ เดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่บัญชีรวมถึงที่อยู่เพื่อนำส่ง หลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลควรยืนยันกลับว่าต้องการรับรางวัลก่อนวันที่ 24 ของเดือน เพื่อให้ได้รับเงินรางวัลภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป แต่หากไม่ได้ยืนยันกลับในช่วงเวลาดังกล่าว จะต้องรอดำเนินการในรอบถัดไปของการประกาศรางวัล

โดยสำนักงานปลัดกระทรงการคลังจะเป็นผู้โอนเงินรางวัล หลังหัก ภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้ได้รับรางวัลภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป และนำส่งหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้ได้รับรางวัลตามที่อยู่ที่แจ้งไว้

17. เงินรางวัลจะโอนเข้าบัญชีที่ผูกกับบัตรเดบิตใช่ หรือไม่และกรณีบัตรเดบิตที่ได้รางวัลผูกไว้กับหลาย บัญชีจะใช้บัญชีใดในการโอนเงิน

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังจะโอนเงินเข้าบัญชีหลักที่ผูกไว้กับ บัตรเดบิตนั้น ยกเว้นกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลได้ปิดบัญชีบัตรนั้นแล้ว อนุโลมให้โอนเข้าบัญชีอื่นได้แต่ควรเป็นบัญชีธนาคารเดียวกับบัตรที่ ได้รับโชค

หากเป็นรางวัลที่เกิดจากการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเงินรางวัลไม่เกิน 10,000 บาท เงินรางวัลจะโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ แต่หากเงินรางวัลมากกว่า 10,000 บาท เงินรางวัลจะโอนเข้าบัญชีของผู้ที่ได้รับรางวัล

18. หลักฐานการหักภาษีณ ที่จ่าย จะจัดส่งผู้โชคดี อย่างไร

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังจะเป็นผู้หักภาษีณ ที่จ่าย และ นำส่งกรมสรรพากร จากนั้นนำส่งหลักฐานการหักภาษีณ ที่จ่าย ให้แก่ผู้ได้รับรางวัลตามที่อยู่ที่แจ้งไว้

19. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะเก็บเงินรางวัลไว้ 3 เดือน นับจากวันใด

เก็บเงินรางวัลไว้ 3 เดือน นับจากสิ้นเดือนที่ประกาศผลรางวัลใน งวดนั้น ๆ

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่ซี้เดบิต ใช้แล้วจะติดใจ

ใช้บัตรเดบิตแล้วจะติดใจอย่างไร

ร้านค้ารับบัตรเดบิต
แล้วจะติดใจอย่างไร

มารู้จักบัตรเดบิตกันเถอะ

โครงการขยาย
การใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์

web page hit counters codes Free
Measure Website Visitors